Côr y Cwm - Un Ydym Ni

Disgrifiad
 • Rhifnod: Sain SCD2695
 • Label: Sain
 • Genre: Corawl
 • Fformat: Albwm
 • Dyddiad Rhyddhau: 2013

Yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen 2013 roeddem yn dathlu pum mlynedd o fodolaeth Côr y Cwm. Ffurfiwyd y côr yn arbennig ar gyfer cystadlu yn yr wˆyl arbennig hon yn 2008 ac ers hynny mae’r côr wedi dod yn rhan amlwg o ferw diwylliannol Cwm Rhondda. Ein gweledigaeth fel arweinyddes a chyfeilydd yw meithrin plant a pobl ifanc sy’n falch o’u hetifeddiaeth, eu hiaith a’u diwylliant, a hynny mewn ardal sy’n brysur adennill ei Chymreictod. Fel côr, ry’n ni wedi creu cymdeithas gref ac wedi tyfu i fod yn un o gorau plant amlycaf Cymru. Erbyn hyn, mae gan Gôr y Cwm hyd at 40 o aelodau ac ry’n ni’n cwrdd ddwywaith yr wythnos yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn.
Bellach, mae’r côr wedi teithio hyd a lled Cymru a thu hwnt yn cymryd rhan mewn nifer o wyliau cerddorol, cystadlaethau a chyngherddau. Heb os, un o’n huchafbwyntiau oedd dod yn fuddugol yn Eisteddfod Llangollen yng nghategori’r corau plant iau yn 2009. Ers hynny, mae’r côr wedi mynd o nerth i nerth ac wedi mwynhau profiadau a llwyddiannau niferus. Ymysg y rhain mae cyrraedd rownd derfynol y corau ieuenctid yng nghystadleuaeth Choir of the Year, 2012, cyrraedd rownd derfynol Côr Cymru, 2013, gan ennill ‘Gwobr y Gwylwyr’, ynghyd â dod yn fuddugol ar sawl achlysur yn Eisteddfodau’r Urdd.
Yn 2011, mentrodd y côr am y tro cyntaf i’r Eisteddfod Genedlaethol a chipio’r wobr gyntaf yno yn y gystadleuaeth i gorau ieuenctid o dan XNUMX. Tipyn o gamp yn wir! Ry’n ni wedi cael y fraint o gwrdd a pherfformio gyda rhai o gerddorion amlycaf Cymru. Profiad arbennig iawn oedd rhannu llwyfan a chyd-berfformio gyda Catrin Finch yng Ngwˆyl Fawr Llandeilo yn XNUMX. Uchafbwynt arall i ni fel côr oedd perfformio The Peacemakers gan Karl Jenkins o dan arweiniad y dyn ei hun a cherddorfa broffesiynol ar lwyfan pafiliwn Llangollen.
Mae’r côr wedi cael sawl gwahoddiad i ganu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd a hynny unwaith i ddathlu agoriad swyddogol y Senedd yng nghwmni’r Frenhines. Mae’r côr hefyd yn perfformio’n flynyddol mewn yngherddau elusennol yn Neuadd Dewi Sant ac mewn capeli, eglwysi a neuaddau ledled y wlad, a hynny yng nghwmni bandiau pres, artistiaid adnabyddus a cherddorfeydd blaenllaw. I ni, mae Côr y Cwm fel ail deulu. Ry’n ni’n cael modd i fyw yng nghwmni plant talentog ac ymroddgar Cwm Rhondda, eu rhieni, eu teuluoedd a’u ffrindiau. Hoffwn ddiolch o waelod calon iddyn nhw am bum mlynedd o hwyl a chwerthin, cwmni braf, llu o atgofion melys, cefnogaeth di-flino, caredigrwydd a chyfeillgarwch oes.
Mae’r casgliad o ganeuon sydd ar ein CD yn crynhoi ein taith fel côr ac yn dynodi gwahanol gyfnodau yn ein hanes. Gobeithiwn yn fawr y gwnewch chi fwynhau’r amrywiaeth o gerddoriaeth sydd arni. Mwynhad llwyr oedd y profiad o’i recordio yn neuadd Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn. Diolch i bawb am eu cefnogaeth ar hyd y blynyddoedd. Diolch yn arbennig i Rhiannon Williams am ei chymorth hael a’i chefnogaeth wrth i ni recordio’r CD hwn. Edrychwn ymlaen at ddyfodol cyffrous i Gôr y Cwm!

Rhestr y Traciau

 1. Gwenllian
 2. Friends
 3. Hava Nageela
 4. Os Oes Gen i Gân
 5. Pueri Hebraeorum
 6. Dewch Ymlaen Yfory
 7. Hotaru Koi
 8. Cymru
 9. Yr Oen
 10. Dwy Law yn Erfyn
 11. Noel Affricanaidd
 12. Un Ydym Ni
£ 12.98
Uchafswm maint sydd ar gael.